За диалога между природата и туризма

Александър Дунчев и Антон Настев за това как природосъобразният туризъм е най-правилният начин за превръщането на страната ни в привлекателна туристическа дестинация

0
 

Сподели

Shares

Изявеният колоездач Антон Настев, който е и наш приятел, ни запозна с един специален човек, помагащ изключително много за развитието и регламентирането на алтернативния туризъм в България. Ние, от 360° вярваме, че природосъобразният туризъм е най-правилният начин за превръщането на страната ни в привлекателна туристическа дестинация, като едновременно с това, позволява да съхраним уникалната си природа. И макар този процес да е труден и често да се превръща в повод за конфликти между различните заинтересовани страни, героят на настоящия материал – Александър Дунчев, и представляваната от него държавна институция доказват, че диалогът е възможен и съществува формула, по която нещата могат да се случват с полза за всички! Споделяме с вас ценната информация от разговора с него.

Природосъобразният туризъм придобива все по-голяма популярност по света, а ползите от него са много – икономическо развитие на местните общности, нови работни места, стимулиране на здравословния начин на живот, щадящ е за природата, и още, и още… Държави като Белгия и Франция, а в последните години и такива като Хърватия, Словакия и Черна Гора, успешно развиват този вид туризъм, а приходите им от него се изчисляват на над 230 млн. евро годишно.

Александър Дунчев е доктор по горско стопанство. Има петгодишен стаж в дирекцията на ПП “Витоша” като експерт по опазване на природните ресурси, още 5 години като експерт към международната организация WWF, където участва в кампании срещу незаконната сеч и за опазване на вековните гори в България. От две години работи като експерт по защитените територии и горите във фаза на старост в Югозападното държавно горско предприятие (ЮЗДП).

Баташка планина, Александър Пенков 

Работи активно за превръщането на горите и защитените територии в привлекателно място за развитието на устойчив туризъм и за постигането на диалог между горските стопанства и туристическите и спортните организации. За тази цел инициира създаването на уникална интерактивна карта на горите в ЮЗДП, която да подпомага диалога и да е в помощ на всички заинтересовани страни.

По какъв начин става управлението на горските ресурси и какви са другите мерки, които предприятието прилага в тази насока?

Основната дейност на предприятието, като част от Министерството на земеделието, храните и горите, е да управлява горските ресурси в България, като контролира добива на дървесина в ролята ѝ на възобновяем ресурс.

Това обаче не е достатъчно този ресурс да бъде управляван устойчиво, затова ЮЗДП се занимава и с инвестиране в развитието на горските пътища и туристическата инфраструктура, както и с възстановяване и залесяване на увредени от природни катаклизми горски територии. Във връзка с европейските норми и по-специално екологичната мрежа Натура 2000 и с повишаване на обществения интерес към горите, все по-важна задача става поддържането на природозащитните и рекреационни функции на горите.

Велотуризъм в Черна гора
Снимка: montenegroadventure.travel

Горските служители полагат все повече усилия и грижи за съхранение на вековните дървета и гори, които са важни местообитания за близо 60% от горската фауна. В някои случаи тези мерки обаче ограничават икономическата дейност в горите – добиването на дървесина. По отношение на рекреацията пък горските служители поемат ангажимент да опазват дърветата покрай туристическите пътеки и да не нарушават ландшафта с гола сечи като в последно време секат основно индивидуални дървета или отделни групи. В това отношение България е един от лидерите в Европа, прилагайки този модерен подход за лесовъдство.

Какво представлява интерактивната карта на горите в помощ на институции и общество?

Една от задачите на ЮЗДП, и в частност на мен като експерт, е да помагам за развитието на по-природосъобразни практики при стопанисването на горите. Тези практики са регламентирани в международни стандарти за горска сертификация, като FSC, който е възприет в по-голямата част от страните в Европа и по който вече се ръководим и ние.

За да се облекчи бюрократичната работа на горските служители по прилагането на този стандарт, решихме да разработим някои иновативни практики. Използвахме най-модерни Географски информационни системи (ГИС) за проучване местоположението на най-подходящите вековни гори на територията на ЮЗДП, които да отговарят на следните изисквания: Най-висока възраст, с най-голямо биологично разнообразие, но и най-недостъпни за извършване на горскостопански дейности, което да не води до сериозна икономическа щета за горските стопанства, ако тези гори бъдат затворени за ползване.

Гора
Снимка: Greenpeace

На второ място, използвахме тази информация, за да създадем публично достъпна интерактивна карта на всички гори в Югозападна България, където са отбелязани всички горски участъци с ограничителни режими. Това улеснява лесовъдите, тъй като много бързо, още на място, с GPS-а на смартфоните си могат да получат цялата необходима информация за статута на определен горски участък. От друга страна, направихме картата така, че да бъде в помощ и на любителите на природата, които пък могат да се възползват от подробната информация за защитените територии, вековните гори, както и туристическите обекти и маршрути. Картата разполага с различни слоеве, които показват всички горски територии, включително тези с разрешение за сеч, туристическите обекти и много друга подробна информация, която непрекъснато се разширява и актуализира.

Най-важното свойство на картата е, че с нейна помощ всеки турист може да се ориентира дали се намира в границите на защитена територия, или гора със защитен статут, и ако вижда някаква нередност, да провери отговаря ли на предписанията и, съответно, да подаде сигнал.

 

В момента на територията, контролирана от ЮЗДП, алтернативен туризъм успешно се развива в района на Петрич (ПП Беласица), град Рила (ПП Рилски манастир), Рибарица, Кюстендил (Осогово), Мелник, Гърмен, Ковачевица, Сандански, Костенец и други.

Един от най-успешните примери у нас въобще е именно Осогово. Там през последните десет години Българска фондация биоразнообразие, с помощта на редица партньори, работи усилено, за превръщането на региона в пълноценна дестинация за природосъобразен туризъм. Създадени, облагородени и обследвани са над 50 вело- и пешеходни маршрута в планините Осогово, Лисец, Конявска, Земенска, Влахина и части от Чудинска. Те също са представени в интерактивна туристическа карта, разполагаща с още много полезна информация.

ВИЖТЕ: Хората без спирачки

Кой има интерес от горите и защитените територии?

Опазването на природата и устойчивото развитие на защитените територии и горите не може да постигне успех, ако всички заинтересовани страни, (горските стопанства, фирмите за дърводобив, ловните дружинки, туристическите и спортните организации и т.н.) не видят полза от подобно начинание.

Снимка: Надя Павлова

Ето защо, от ЮЗДП търсим начини да подобрим условията за туризъм в защитените територии, да засилим обществения интерес към опазването на горите и едновременно с това, да гарантираме икономическа полза за местните общности и за горските стопанства.

За тази цел започнахме да организираме обществени дискусии с представители на различни туристически и спортни организации, за да се съобразим с техния интерес по отношение на горите и да преценим как да подобрим условията за ползването им, включително с горско-стопанска цел. Последното е важно, тъй като дървесината е екологичната алтернатива на всички онези компрометирани материали като пластмасата и фосилните горива, тъй като се възобновява по естествен начин. В същото време, употребата ѝ като ресурс създава и икономически интерес към горите, който е важна предпоставка за опазването им от горските служители от бракониерство, пожари или замърсяване.

ВИЖТЕ:,Пътеводител из Еко селищата на България

Тъй като, обаче, в защитените територии и тези със засилен обществен интерес, както е Природен парк Витоша, например, ползването на дървесина е силно ограничено с оглед съхраняването на естествения облик на горите, а отговорностите за опазването им и поддръжката на съществуващата пътна и туристическа инфраструктура остават като ангажимент за горските служители, ЮЗДП търси възможности за покриване на тези разходи чрез алтернативни източници на приходи.

Колоездене
Снимка: Concept Creative

В партньорство с туристически и спортни организации, като Българската колоездачна лига и Българския планинарски съюз, наскоро създадохме споразумение, в което са поети конкретни ангажименти от всяка от страните по отношение на ползването на горите за пешеходен и велотуризъм. Например, горските стопанства не трябва да допускат увреждане на туристическите маршрути и велотрасетата при дърводобива, а част от разходите за регламентиране, почистванети обезопасяване на тези маршрути и трасета ще се покриват при организирането на обществени и спортни мероприятия.

ВИЖТЕ: Проблеми в рая: 5 удивителни места, които да посетите преди да…

Именно, за да тече по-добре този диалог между заинтересованите страни, в интерактивната карта на горите е налична цялата нужна информация – къде са важните за туристите маршрути, в кои зони ще се практикуват моторни спортове и кой отговаря за дадена горска територия. Първи принос на картата като инструмент за диалог бе конкретизирането на опасни участъци от популярни туристически маршрути, като „Витоша 100 км“ и „Ком-Емине“ в границите на държавните гори и предприемането на дейности по почистване и обезопасяване на тези участъци от горските стопанства към ЮЗДП.

Екопътека Бяла река
Снимка: Михаела Стоянова

Има ли образователни и информационни инициативи?

Две образователни инициативи са предприети от горското предприятие, за да бъдат хората по-отговорни към опазването на горите. Първото е включването на десетки доброволци в годишните акции по залесяването на увредени гори. Това, от една страна, е в помощ на горските служители, а от друга – участниците разбират колко е трудно, но и колко е важно да се полагат грижи за гората и да се опазва природата.

Втората инициатива е организирането на образователни дейности за деца от т.нар. “горски педагози” – служители на горските стопанства, обучени специално да преподават на деца. Като тук идеята е чрез лекции и занимания на открито у децата да се изгради чувство на уважение към природата и интерес към нейното опазване.

ВИЖТЕ: Музиката в природата: Песента на дървесните пръстени, възпроизведена от грамофон

Антон Настев от RAM bikes 

Антон Настев от Българска колоездачна лига за дейността на ЮЗДП:

ЮЗДП ни помогна да сложим рамки и да регламентираме задълженията и отговорностите на всички страни, когато искаме да създадем нови трасета. Къде можем да го направим, кой е отговорен, кой ще се занимава с поддръжката. До скоро нямаше никаква яснота в това отношение и цареше пълен хаос, който възпрепятстваше работата.

За в бъдеще планираме съвместно да обособим отделни зони над Симеоново с ясноизразени маркирани трасета за колоездене, осъвместени заедно с пешеходните пътеки. За да може всеки да се възползва от мястото, независимо дали е дошъл да кара колело, или е на разходка сред природата.

ВИЖТЕ: Родопите: едно от малкото места в света с високо ниво на…

Антон Настев, фотография: Георги Даскалов

ЮЗДП са една от малкото институции, които проявяват разбиране към нуждите ни и направиха така, че да улеснят нещата, както за нас, така и за останалите. В момента всички институции и различните организации са обвързани с едно споразумение, чрез което много лесно се определя ролята на всяка една от страните и така можем да получим адекватна подкрепа. 

Статията е част от брой Лято 2019 на списание 360, което може да закупите тук. За други актуални продукти и промоции, разгледайте онлайн магазина ни. 

 

Корица лято 2019

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.