Общи условия на конкурса „Разкажи твоята история“

Запознайте се с всички условия за участие в конкурса

0
 

Сподели

Shares
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

Организатор на конкурса „РАЗКАЖИ ТВОЯТА ИСТОРИЯ“, наричана за кратко „Конкурсът“, е „Екстрийм медия“ ООД, гр. София, ЕИК 200693065, ж.к. „Света троица“, ул. „Пловдив“, бл. 358, ет. 21, ап. 74, представлявано от Иван Атанасов Панчев – управител, тел. за контакт +359 878 678 360. Дружеството е наричано за краткост „Организатор“. Този конкурс по никакъв начин не е спонсориран, подкрепен или администриран от Facebook. С участието си в този конкурс Вие се съгласявате да освободите напълно Facebook от отговорност и всякакви претенции.

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия, при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил конкурса на Интернет страницата www.360mag.bg, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в конкурса следва сами да проверят на www.360mag.bg за промени в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.
Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Конкурса, във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: www.360mag.bg.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът се организира на български език и се провежда в специално създаденa за целта страница в сайта 360mag.bg.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА
Конкурсът стартира на 05.02.2024 г., с публикуване на статия “Конкурс: Разкажи твоята история и спечели ваучер на стойност 360 лв. всеки месец”. Конкурсът се провежда регулярно всеки месец, като стартира на първо число и приключва на последно число от месеца. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на конкурса, при условие, че оповести промяната предварително на Интернет сайта 360mag.bg.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Конкурса имат право да участват физически лица, които приемат условията на настоящите Общи условия, с изключение на служители на организаторите, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА
В конкурса има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение и отговаря на условията, посочени в Раздел 4 от настоящите правила. За да се включат в Конкурса за наградата (описана по-долу), участниците трябва да качат текст и снимки, съответстващи на условията, описани в публикацията „Конкурс: Разкажи твоята история и спечели ваучер 360 лв. всеки месец“. Снимките и текстът, качени от участника, ще се визуализират автоматично, след одобрение от администратор на https://www.360mag.bg. Администраторът има право да трие снимки и нецензурни думи, знаци и/или символи, език на омразата, политически призиви, обиди по етнически, расов, национален признак и всяко друго съдържание, определено от него за неподходящо за целите на Конкурса и неотговарящо на зададените критерии за участие. Публикувани ще бъдат само одобрените материали, а най-добрите ще бъдат наградени. С натискане на бутон “Изпрати” във формата за регистрация, участниците се съгласяват с Общите условия, описани в този документ и ги приемат.
Снимките и текстовете на участниците ще бъдат публикувани в специално създадената за целта страница на конкурса на сайта 360mag.bg. Те ще бъдат споделяни във Фейсбук, с цел достигането на Конкурса до по-голяма аудитория.

Участието в конкурса не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

„Екстрийм медия“ ООД не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни, които не са били представени доброволно от участниците в Конкурса. За участие в Конкурса всеки участник трябва да предостави своето име – за идентификация и възможност за свързване с него от страна на Организатора, при евентуално спечелване на конкурса, и своя телефонен номер и имейл адрес – за връзка с участника от страна на Организатора при евентуално спечелване на конкурса. Тези данни се предоставят доброволно, чрез натискане на бутон “Изпрати” във формата за регистрация и се съхраняват от Организатора до края на Конкурса, единствено и само с цел идентификация на крайния победител. „Екстрийм медия“ ООД не носи отговорност за съхранението и/или разпространението на лични данни, предоставени от участниците в Конкурса на трети лица и/или онлайн платформи. Ще бъдат изисквани, събирани и обработвани единствено лични данни на победителите.
С участието си в Конкурса всеки участник се съгласява имената му, вписани лично от него чрез формата за регистрация, да бъдат обявени на www.360mag.bg и/или във Facebook страницата на 360mag.bg, за по-лесна идентификация на участника и информацията, предоставена от него за целите на конкурса.

За въпроси, свързани с Регламента за Защита на лични данни на физически лица (GDPR), моля свържете се Организатора чрез имейл на адрес: magazine@360mag.bg.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Всеки месец се излъчва един победител и той получава награда, на стойност 360 лева.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Всеки месец ще бъде обявен един победител. Той ще бъде определен с решение на редакторска колегия на Списание 360 (360mag.bg), взимайки под внимание всички критерии, посочени в публикацията „Конкурс: Разкажи твоята история и спечели ваучер на стойност 360 лв. всеки месец“.

Победителите всеки месец ще бъдат определяни след изтичане на края на срока за гласуване в конкурса. Имената на победителите ще бъдат обявявани на Интернет страницата на 360mag.bg във Facebook. Всички срокове ще бъдат обновявани в  публикацията „Конкурс: Разкажи твоята история и спечели ваучер на стойност 360 лв. всеки месец“. на 360mag.bg.
За определяне начините за получаване на наградата, с победителя ще се свърже служител на „Екстрийм медия“ ООД чрез имейла или телефона, предоставени във формата за регистрация.
Ако печеливш участник не отговори на съобщението и/ или обаждането от страна на „Екстрийм медия“ ООД и не се яви или не удостовери самоличността си в срок от 21 (двадесет и един) календарни дни след обявяването му за печеливш от Организатора, той губи права върху наградата.

РАЗДЕЛ 8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ
Наградата ще се даде на участник, който има право да участва в конкурса и е бил обявен за печеливш, според настоящите Общи условия на Конкурса.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати конкурса по всяко време, в случай, че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на конкурса или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на конкурса се обявява на сайта 360mag.bg. При прекратяване на конкурса Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.
Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужди лични данни.

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА
Всеки участник носи отговорност, ако не отговори своевременно на съобщението на „Екстрйм Медия“ ООД и не се яви или не удостовери своевременно самоличността си за получаване на наградата си.
Всеки участник носи отговорност в случай, че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва.

РАЗДЕЛ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Организатора има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени от участниците в Конкурса.
С приемането на общите условия на Конкурса, участникът, на основание чл.6, ал.1, „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на личните му данни (три имена, имейл адрес, телефон) от Организатора и/или негов партньор за следното:
– с цел валидно участие в Конкурса;
– за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди.
С приемането на общите условия на Конкурса, участникът, на основание чл.6, ал.1, „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие Организатора да съхранява и обработва личните му данни за целите по-горе за период от 1 (една) година след приключване на Конкурса, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 (една) година след приключване на производството.
С регистрирането си за участие в Конкурса участникът се съгласява, че неговите имена могат да бъдат публикувани в Интернет сайта 360mag.bg и Facebook: www.facebook.com/360mag/ в случай, че е обявен за спечелил награда.
Отказът да се предоставят личните данни на спечелилия участник, води до невъзможност за получаване на спечелената награда.
Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящия Конкурс и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези Общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в конкурса се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спорът се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 13. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Общите условия ще са достъпни на Интернет адрес: за периода на конкурса. Включвайки се в конкурса, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи, и регулации.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.