Мистичното Средногорие

 
0

Сподели

Shares

Традициите и древните обичаи често се съчетават с религиозните празници в Средногорието. Традиционният поминък на жителите от общините Мирково, Чавдар и Златица е обособил по странен начин взаимовръзките на природата и обществото. Те непонятно се преплитат с религията и мистицизма, като правят региона един от най-интересните за посещения в това отношение.

ПОСЕТЕТЕ НЕПОЗНАТОТО СРЕДНОГОРИЕ
Непознатото Средногорие

Стопанството тук през годините е било основно от аграрно-животновъден характер. В него важно място заемат обредите и вярванията, които целят да осигурят добра реколта и благоденствие. Изграденият празничен календар на общините включва множество обичаи и обреди, които не са познати по други краища на страната. Един от тях е „Къпането на свещенника” на Йордановден и „Пеене на пръстени” на Ивановден в Чавдар. Община Мирково пък е известна с местния събор, който се провежда през първата събота от месец май. На 2-ри януари жителите на община Златица отбелязват Освобождението от Турско робство с пищни тържества и възстановки.

ПОСЕТЕТЕ НЕПОЗНАТОТО СРЕДНОГОРИ

Хората от общините Мирково, Чавдар и Златица са родолюбци и за това са съумели да консервират традициите си в целия им диапазон. От национални празници и почитането на всички светци до семейните празници и обреди, населението по тези места цени предаденото им от поколенията. За да разберем организацията на тяхното общество, трябва да разберем техния жизнен календар, който е в синхрон с честването на празниците. Всеки един от тях в региона има своята специфика, но навсякъде се свързва с плодородието, здравето и вечния кръговрат на живота. Местните наследяват тази култура, обогатяват я със своя опит, пазят я и я доразвиват до наши дни, като я правят невероятно интересна за външни посетители.

Непознатото Средногорие

ПОСЕТЕТЕ НЕПОЗНАТОТО СРЕДНОГОРИЕ: www.srednogorie.place

Непознатото Средногорие

Този материал е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.