Средногорието помни своята култура и история

 
0

Сподели

0Shares
0 0

Средногорието е стожер на българския бит и култура
Средногорието помни своята култура и история
Мирково, Чавдар и Златица – готови да споделят културата си

ПОСЕТЕТЕ НЕПОЗНАТОТО СРЕДНОГОРИ
Непознатото Средногорие

Днес повече отвсякога е необходимо да разширяваме понятието за традиция в неговата обществена форма. Условията на глобализацията, в които живеем, дават нова гледна точка на локалната култура, а именно насочването ѝ към самата себе си и към нейните най-дълбоки традиции. Широката гама от съхранения бит, с който разполагат общините Мирково, Чавдар и Златица, ги прави изключително привлекателна дестинация. Песенният и танцовият фолклор, народните носии, продуктите на старите занаяти, празниците и обредите – всичко това представлява за българското село и за Средногорието един надежден инструмент за индентификация пред Европа и света.

НЕПОЗНАТОТО СРЕДНОГОРИЕ

И докато държавата е заета с непрекъснати смени на управления със съмнителна ефективност, а културата понякога е представяна като маловажен лукс, тук в Средногорието хората са запретнали ръкави и вършат работата в тази насока сами.

ПОСЕТЕТЕ НЕПОЗНАТОТО СРЕДНОГОРИ

С промените от последните две десетилетия и половина българската култура не само навлиза в едно отворено голямо културно пространство, но и в едно културно пространство, белязано от високо развита урбанистична култура. Това е сериозно изпитание, което общините от Средногорието са готови да посрещнат. Именно грижите за съхранение на традициите във времето и нестихващото родолюбие са причина днес Мирково, Чавдар и Златица да предоставят едно незабравимо мистично преживяване под формата на висококонкурентен продукт.

НЕПОЗНАТОТО СРЕДНОГОРИЕ

ПОСЕТЕТЕ НЕПОЗНАТОТО СРЕДНОГОРИЕ: www.srednogorie.place

Непознатото Средногорие

Този материал е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели

0Shares
0 0

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.