Стоп на застрояването на Камчийски пясъци

0
 

Сподели

Shares

Застрояването на Камчийски пясъци е спряно за една година с решение на министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Забраната на жилищното, курортното и вилното строителство в бившата защитена зона прекъсва плановете на четири фирми, свързани с Райфайзен банк Австрия, за изграждането на огромен туристически комплекс.

Заповедта идва след активното взаимодействие на природозащитните, неправителствените организации от Коалицията „За да остане природа в България” и държавните институции от настоящото правителство за установяване на законосъобразността на проекти, одобрени при предходните правителства, заради които съществува реалната възможност да бъдат застроени и последните диви плажове и лонгозни гори по българското Черноморие.
Защитена зона Камчия е част от европейската екологична мрежа Натура 2000 и в нея се опазва уникално съчетание от лонгозни гори и различни типове дюни, и е важно обитание на световно застрашени видове птици и животни. С уникално по рода си решение Върховния административен съд ликвидира през 2006 г. защитената местност, чиято площ от 372,6 ха включваше плажна ивица, обширни пясъчни дюни, храстови и тревни съобщества, сладководни блата, естествени широколистни гори и изкуствено създадени иглолистни гори. По пясъчните дюни се срещат типични пясъколюбиви тревисти растения – лепидотрихум, български лен, морски ветрогон и други. Защитената местност е убежище на влечуги като голям стрелец и шипоопашата костенурка, както и на балканската чесновница – застрашен и защитен вид. Тук гнездят черен щъркел и още над 20 вида прелетни и водоплаващи птици. “Камчийски пясъци” включваше най-големия черноморски пясъчен плаж в България. Тя все още опазва уникално съчетание от дюни и лонгозни гори. Значението й е признато както с националния й статут на защитена местност, така и с включването й заедно с резервата “Камчия” в Европейската екологична мрежа Натура 2000 и предложението за обявяване за обект под защита на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони със световно значение.

Всичко това не се оказва достатъчен довод за опазването й. Със съдействието на предишното правителство и съда пясъците бяха превърнати по документ на пасища, а горите раздадени чрез заменки на частни фирми. От 2006 година неправителствени организации се опитват да предотвратят застрояването на „Камчийски пясъци”. Предприети са много действия и са изпратени множество сигнали до Министерство на околната среда, Агенцията по горите, Главна прокуратура и Европейската комисия. Те алармират за незаконосъобразното заличаване на защитена местност „Камчийски пясъци” от Върховния административен съд, извършените от предишните правителства престъпни заменки на пасища и гори в „Камчийски пясъци” и одобряването на проекта за голям туристически комплекс на чуждестранната банка, без да бъде спазени Законът за биологичното разнообразие и съответните европейски директиви за опазването на Натура 2000.

Настоящата заповед на МОСВ е едно от действията, които неправителствените организации от Коалицията „За да остане природа” са предложили – забраната по чл.19 от Закона за биологичното разнообразие. Предстои да се изработи заповед за окончателното обявяване на защитена зона Камчия. Природозащитниците настояват в нея също да бъдат потвърдени забраните за застрояването на „Камчийски пясъци“, което да осигури трайното им опазване. С това природозащитниците се надяват да бъде прекратена и наказателната процедура на ЕК за незаконна държавна помощ в случая на защитена зона Камчия.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.