Проекти

Проект

Считано от 18.01.2017 г. „Хрътките” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0434-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът „Внедряване на система за интегрирана платформа за стимулиране на алтернативния и екстремен туризъм и спорт” е със срок за изпълнение от 12 месеца, като одобреният бюджет на проекта възлиза на 430 000 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% или 387 000 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 328 950 лeвa, а на националното съфинансиране – 58 050 лeвa.

Проектното предложение е насочено към постигането на следната основна цел – внедряване в предприятието и пазарна реализация на иновативен продукт (услуга) „360%Адреналин!“ за стимулиране на алтернативен и екстремен туризъм и спорт, и в тази връзка на постоянен нишов туризъм.

Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспобност на „Хрътките” ООД; инвестиции в ДНА; внедряване и пазарна реализация на иновативен продукт (услуга) в направление от тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ от ИСИС; постигане на над 25% вътрешна норма на възвращаемост на проекта; дисконтиран срок за откупуване на инвестициите (DPP) – под 4,5 години; нарастване на производителността на предприятието вследствие изпълнението на проекта с над 100% и нарастване на нетните приходи от продажби спрямо общата стойност на проекта с над 50% в рамките на 5 години след приключване на проекта; разширяване на пазарния дял с минимум 20% и увеличаване на износа над 2 пъти; разкриване на 2 нови работни места;насърчаване на равнопоставеността и недопускането на дискриминация; принос към устойчивото развитие; внедряване на еко-иновация.

На 12.04.2017 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ПМС 160 и ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0434-C01 по проект „Внедряване на система за интегрирана платформа за стимулиране на алтернативния и екстремен туризъм и спорт”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Техническа спецификация: Изтегли

Решение за откриване на процедура: Изтегли

Публична покана: Изтегли

Договор за изработка: Изтегли

Декларация на кандидата: Изтегли

Методика за оценка на офертите: Изтегли

Оферта: Изтегли

Изисквания към офертите: Изтегли

Гаранция за добро изпълнение: Изтегли

Информация за сключен договор по прокет BG16RFOP002-1.001-0434-C01: Изтегли