Общи условия на играта „Незабравимият къмпинг“

0
 

Сподели

Shares

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА
Организатори на играта „НЕЗАБРАВИМИЯТ КЪМПИНГ“, наричана за кратко „Конкурсът“, са „Екстрийм медия“ ООД, гр. София, ЕИК 200693065, ж.к. „Света троица“, ул. „Пловдив“, бл. 358, ет. 21, ап. 74, представлявано от Иван Атанасов Панчев – управител, тел. за контакт +359 878 678 360 и “Геотрейд – Иванов” ООД, гр. София, ЕИК BG175197484, бул. “Асен Йорданов” №4-В, представлявано от Борислав Иванов – МОЛ, тел. за контакт (02) 986 4518, двете дружества заедно наричани за краткост „Организатори“. Този конкурс по никакъв начин не е спонсориран, подкрепен или администриран от Facebook. С участието си в този конкурс Вие се съгласявате да освободите напълно Facebook от отговорност и всякакви претенции.
Организаторите си запазват правото да променят тези общи условия при условие, че публично оповестят промените по същия начин, по който са обявили конкурса на Интернет страницата www.360mag.bg, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в конкурса следва сами да проверят на www.360mag.bg за промени в общите условия, като Организаторите не са длъжни да ги уведомяват.
Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на конкурса във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: www.360mag.bg/

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Играта се организира на български език и се провежда в специално създаденa за целта страница в сайта 360mag.bg.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА
Играта стартира на 22.08.2018 г., в 16:00 часа с публикуване на статия “Спечели ветроходно приключение за двама” и приключва на 20.09.2018 г., в 16:00 часа с обявяване на крайния победител. Организаторите си запазват правото да удължат или съкратят продължителността на конкурса при условие, че оповестят промяната предварително на Интернет сайта 360mag.bg.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В играта имат право да участват физически лица, които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на организаторите, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА
В конкурса има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодатество за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение и отговаря на условията, посочени в Раздел 4 от настоящите правила. За да се включат в играта за наградата (описана по-долу), участниците трябва да качат снимка, да добавят линк към продукт, избран от тях от сайта ustbrands.bg и да напишат кратък коментар, описващ снимката и продукта в страницата на 360mag.bg, създадена за целта. Снимката, качена от участника, линкът и коментарът му ще се визуализират автоматично след одобрение от администратор на https://www.360mag.bg/category/ust-game. Администраторът има право да трие снимки и коментари на участници, използвали нецензурни думи, знаци и/или символи, език на омразата, политически призиви, обиди по етнически, расов, национален признак и всяко друго съдържание, определено от него за неподходящо за целите на играта и неотговарящо на зададените критерии за участие, а именно попълване на конкретна информация в полетата във формата за регистрация: име, снимка, линк към продукт от ustbrands.bg, който е свързан със снимката, коментар – как продуктът е свързан със снимката. С натискане на бутон “Изпрати” във формата за регистрация, участниците се съгласяват с общите условия, описани в този документ и ги приемат.
Снимките на участниците, заедно със съпътстващите ги линк и коментар, ще бъдат публикувани в специално създадената за целта страница на конкурса на сайта 360mag.bg. Те може да бъдат споделяни във Фейсбук с цел разпространяване на Конкурса и достигането му до по-голяма аудитория според преценката на Организаторите.

Участието в конкурса не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

„Екстрийм медия“ ООД и “Геотрейд – Иванов” ООД не изискват, не събират и не съхраняват каквито и да било лични данни, които не са били представени доброволно от участниците в конкурса. За участие в конкурса всеки участник трябва да предостави своето име – за идентификация, възможност за гласуване за участника, което да доведе до евентуално спечелване на конкурса (виж Раздел 7) и възможност за свързване с него от страна на Организаторите при евентуално спечелване на конкурса и своят телефонен номер или имейл адрес – за връзка с участника от страна на Организаторите при евентуално спечелване на конкурса. Тези данни се предоставят доброволно чрез натискане на бутон “Изпрати” във формата за регистрация и се съхраняват от Организаторите до края на играта – 20.09.2018 г., единствено и само с цел идентификация на крайния победител. „Екстрийм медия“ ООД и „Геотрейд” ООД не носят отговорност за съхранението и/или разпространението на лични данни, предоставени от участниците в играта, на трети лица и/или онлайн платфоми. Ще бъдат изисквани, събирани и обработвани единствено лични данни на победителите.
С участието си в играта всеки участник се съгласява имената му, вписани лично от него чрез формата за регистрация, да бъдат обявени на www.360mag.bg и/или във Facebook страницата на 360mag.bg за по-лесна идентификация на участника и информацията, предоставена от него за целите на конкурса.

За въпроси, свързани с Регламента за Защита на лични данни на физически лица (GDPR), моля свържете се Организаторите чрез имейл на адрес: magazine@360mag.bg и office@geotrade.bg.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Едно ветроходно пътешествие около о-в Тасос за двама в периода 11-14.10.2018 и един продукт, наличен в сайта ustbrands.bg и избран от участника като продуктът, към който да бъде даден линк при включването в конкурса.
Предоставената награда е на стойност над 30,00 лева.
Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организаторите ще предоставят на всеки печеливш участник служебна бележка за платения данък за стойността на получената от него награда.
Всеки участник, спечелил награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от Организаторите служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Победителят ще бъде определен след изтичане края на срока за участие в конкурса – 19.09.2018 г. Победител ще бъде този участник, който е получил най-много харесвания на снимката си, заедно с линка към сайта ustbrands.bg и коментара си, в специално създадената за целта страница в сайта 360mag.bg. Ще бъде определен един победител, който ще спечели наградата. За спечелване на наградата участват всички, качили своя снимка, линк и коментар до 19.09.2018 на страницата на сайта 360mag.bg. Един човек може да участва само по веднъж.
Победителят ще бъде определен на 20.09.2018 г. в 14:00 ч. българско време, след преброяване на харесванията за всеки участник.
Победителят ще бъде обявявен чрез публикуване на името му на Интернет страницата на 360mag.bg във Facebook.
За определяне начините за получаване на наградата, с победителят ще се свърже служител на „Екстрийм медия“ ООД чрез имейлът или телефонът, предоставен във формата за регистрация.
Ако печеливш участник не отговори на съобщението от страна на „Екстрийм медия“ ООД и не се яви или не удостовери самоличността си в срок от 30 (тридесет) дни след обявяването му за печеливш от Организаторите, той губи права върху наградата.

РАЗДЕЛ 8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ
Наградата ще се даде на участник, който има право да участват в конкурса и е бил обявен за печеливш според настоящите общи условия на конкурса.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ТАКСИ
Организаторите на конкурса няма да бъдат отговорни за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганата награда, които ще бъдат за сметка на победителите, с изключение на данъците, които по закон са задължение на Организаторите на конкурса.

РАЗДЕЛ 11. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ
Организаторите имат неотменимото право по своя преценка да прекратят конкурса по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на конкурса или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание преценят, че това е необходимо. Прекратяването на конкурса се обявява на сайта 360mag.bg. При прекратяване на конкурса Организаторите не дължат каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.
Организаторите не носят отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужди лични данни.

РАЗДЕЛ 12. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА
Всеки участник носи отговорност, ако не отговори своевременно на съобщението на „Екстрйм Медия“ ООД и не се яви или не удостовери своевременно самоличността си за получаване на наградата си.
Всеки участник носи отговорност в случай, че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва.

РАЗДЕЛ 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторите гарантират, че предоставените лични данни на участниците в играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторите имат правата и задълженията на администратори на лични данни по отношение на личните данни, предоставени от участниците в играта.
С приемането на общите условия на играта, участникът, на основание чл.6, ал.1, „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на личните му данни (три имена, имейл адрес, телефон, адрес за доставка на наградата) от Организаторите и/или техни партньори за следното:
с цел валидно участие в играта;
за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди.
С приемането на общите условия на играта, участникът, на основание чл.6, ал.1, „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие Организаторите да съхраняват и обработват личните му данни за целите по-горе за период от 1 (една) година след приключване на играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 (една) година след приключване на производството.
С регистрирането си за участие в играта участникът се съгласява, че неговите имена могат да бъдат публикувани в Интернет сайта 360mag.bg и Facebook: www.facebook.com/360mag/ в случай, че е обявен за спечелил награда.
Отказът да се предоставят личните данни на спечелилия участник, води до невъзможност за получаване на спечелената награда.
Организаторите декларират, че няма да разкриват предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между тях и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

РАЗДЕЛ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между Организаторите и участниците в конкурса се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 15. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Общите условия ще са достъпни на Интернет адрес: за периода на конкурса. Включвайки се в конкурса, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи, и регулации.

Сподели

Shares

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведи твоят коментар!
Моля, въведи твоето име тук.